مثالی از توابع در ماتریس‌ها در متلب(جلسه پنجاه و دو)

مثالی از توابع در ماتریس
مثالی از توابع در ماتریس

در این جلسه می‌خواهیم یک مثال دیگر از توابع بزنیم که راجع به ماتریس‌ها هستند و مثال مهمی می‌باشد. یک ماتریس خاص را توسط یک تابع بسازیم.

مثالی از توابع در ماتریس‌ها در متلب

آن ماتریس چیست؟ ماتریس به صورت a_ij=max⁡(i,j)  است. کمی فکر کنید و ببینید از این چه چیزی را متوجه می‌شوید.

 یعنی اعضای ماتریس به طور مثال A

a_ij=max⁡(i,j) یعنی به طور مثال عضو ۱,۱ ماتریس A که i و j  ِآن ۱ است، ماکزیمم i و j را به ما می‌دهد.

یعنی عددی که ماتریس مورد نظر به ما می‌دهد، ماکزیمم دو عدد سطر و ستون است. ماکزیمم ۱ و ۱ می‌شود ۱

برای مثال عضو  ماکزیمم آن چند می‌شود؟ ماکزیمم آن ۴ است.

ما یک چنین ماتریسی را می‌‌خواهیم که اکنون در خود برنامه متلب این ماتریس را ابتدا نشان می‌دهیم و سپس با هم آن را توسط یک تابع می‌‌سازیم.

اگر خاطرتان باشد، برای مثال وقتی می‌خواستیم یک ماتریس ۵×۵ بسازیم، می‌گفتیم A=zeros(5,5)

ایجاد یک ماتریس 5*5
ایجاد یک ماتریس 5*5

مشاهده می‌کنیم که ماتریس فوق را به ما داده است.

سپس برای i=1:5 و برای j=1:5 یعنی برای i و jهایی که از ۱ تا ۵ تعریف شدند، چه کار کند؟ دقیقا مانند چیزی که در فرمول مثال بیان کردیم، بگوید که A(i , j)=max(i , j)

سپس برای دو تا forای که داریم دو تا end قرار می‌دهیم.

نوشتن 2 حلقه for در متلب
نوشتن 2 حلقه for در متلب

الان می‌خواهیم ماتریس A را نمایش دهد.

نمایش ماتریس A
نمایش ماتریس A

مشاهده می‌کنید که این ماتریس به چه صورت است.

در workspace نیز این ماتریس ذخیره شده است.

ذخیره ماتریس در workspace
ذخیره ماتریس در workspace

 برای مثال عضو ۵ که در سطر پنجم و ستون دوم قرار دارد را مشاهده کنید.  a52  گفتیم ماکزیمم ۵ و ۲ را می‌دهد که ماکزیمم آن ۵ است و مشاهده می‌کنید که در ماتریس هم ۵ را به ما داده است.

یا برای مثال عضو ۳ که در سطر دوم و ستون سوم قرار دارد، ماکزیمم ۲ و ۳ است که همان ۳ می‌شود.

پس این ماتریس خاصی است که ما اکنون می‌خواهیم در یک function  این ماتریس را بسازیم.

پس این برنامه را پاک می‌کنیم زیرا دیگر آن را لازم نداریم.

پاک کردن برنامه با دستورclc
پاک کردن برنامه با دستورclc

در اینجا یک function می‌سازیم.

ایجاد فانکشن جدید
ایجاد فانکشن جدید
ویرایش نام فایل
ویرایش نام فایل

نام آن را CreatMaxMatrix (ماتریس ماکزیمم بساز) قرار می‌دهیم.

تغییر نام فایل به CreatMaxMatrix
تغییر نام فایل به CreatMaxMatrix

این نام functionای است که ما می‌خواهیم آن را بسازیم. وارد آن می‌شویم.

باز کردن فایل تابع
باز کردن فایل تابع

می‌نویسیم function و خروجی ماتریس ما A است نام آن هم CreatMaxMatrix بود و ورودی‌های ماتریس ما هم به فرض m و n هستند. بعد می‌گوییم که ماتریس A=zeros را به اندازه m و n یعنی سطر و ستون که ورودی‌های ما هستند، تعریف کند.

و بعد برای i=1:m که m سطر ما است و برای j=1:n که n ستون ما است، بنویسید A(i,j)=max(i,j)

و بعد دو تا end برای دو تا for داریم.

نوشتن برنامه
نوشتن برنامه برای تعیین سطر و ستون

مشاهده می‌کنید که اکنون دیگ همه چیز را نوشتیم.

فقط توجه داشته باشید که در خط چهارم تصویر فوق iای که انتخاب کردیم و با رنگ آبی نشان داده شده است، باید j باشد که در تصویر زیر تصحیح شده است.

نوشتن برنامه
نوشتن برنامه برای تعیین سطر و ستون

حال در اینجا یک function ساختیم که بتوانیم به سادگی ماتریس را برای هر مقدار دلخواهی که می‌خواهیم بسازیم.

برای مثال می‌گوییم که A= CreatMaxMatrix(4 , 6)

ایجاد ماتریس برای ورودی های 4,6
ایجاد ماتریس برای ورودی های 4,6
نمایش ماتریس A
نمایش ماتریس A

مشاهده می‌کنید که اکنون یک ماتریسی برای ما ساخته است که ۴ چهار تا سطر دارد و ۶ تا ستون دارد. دقیقا هم از آن خاصیتی که گفتیم پیروی می‌کند.

برای مثال عدد ۴ واقع در سطر ۳ و ستون ۴ را در نظر بگیرید. مشاهده می‌کنید که ۴ ماکزیمم ۳ و ۴ است.

پس برای ما چنین ماتریسی را ساخت و به سادگی توانستیم چنین ماتریسی را بسازیم.

برای مثال می‌خواهیم برای ورودی‌های ۴ و ۷ چنین ماتریسی را بسازیم.

نمایش ورودی ماتریس با 4 سطر و 6 ستون
نمایش ورودی ماتریس با 4 سطر و 6 ستون

 

نمایش ماتریس برای ورودی 4,7
نمایش ماتریس برای ورودی 4,7

مشاهده می‌کنید که ۴ تا سطر و ۷ تا ستون دارد.

یادتان باشد که در انتهای خط پنجم علامت ; را هم قرار دهید که تمام مراحل را برای شما نشان ندهد.

 

قرار دادن علامت : در خط پنجم
قرار دادن علامت ; در خط پنجم

یک مثال دیگر هم برای ورودی‌های ۳ و ۴ مشاهده می‌کنیم.

مثالی دیگر برای ورودی های 4.3
مثالی دیگر برای ورودی های 4.3

مشاهده می‌کنید که به سادگی ماتریس را برای ما ساخت. 

دراین جلسه از آموزش انجام پروژه متلب مطالبی در خصوص مثالی از توابع در ماتریس آموزش داده شد.در جلسه آینده با ادامه آموزش ها با ما همراه باشید.